blank

Dokumenty

Poniżej przedstawione zbiory dokumentów są bazą do sporządzenia odpowiednich umów. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny rejenta, dlatego też finalne zestawienie dokumentów należy skonsultować z notariuszem.

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • numer PESEL oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie zmienili nazwiska;
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zmienili nazwisko, np. w wyniku zawarcia związku małżeńskiego;
 • testament spadkodawcy, o ile był sporządzony;
 • dane z dowodów osobistych spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL);
 • numery ksiąg wieczystych dla składników majątku pozostałych w spadku, dla których są założone księgi wieczyste;

Dokumenty wymagane do zbycia nieruchomości 

 • podstawa nabycia: np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (wówczas również tytuł prawny spadkodawcy);
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, jeżeli nieruchomość nabyta została tytułem:
  – darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  – dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zasiedzenia;
 • wypis z rejestru gruntów, budynków oraz kopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem dostępu do drogi publicznej;
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przy zakładaniu nowej księgi wieczystej lub odłączeniu działki gruntu z dotychczasowej księgi wieczystej;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian danych ewidencyjnych;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta, na terenie której położona jest nieruchomość o przeznaczeniu gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu wraz z informacją czy nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uchwałą rady gminy o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • zaświadczenie czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych;
 • numer/odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów, ewentualnie zaświadczenie o braku prowadzonej księgi wieczystej i zbioru dokumentów;
 • dane z dowodów osobistych zbywców i nabywców (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny);

Dokumenty wymagane do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • podstawa nabycia, np. przydział lokalu na zasadach prawa własnościowego, przydział na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu oraz pismo Spółdzielni o przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe, umowa o
 • ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (wówczas również tytuł prawny spadkodawcy);
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, jeżeli nieruchomość nabyta została tytułem:
  – darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  – dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zasiedzenia;
 • aktualne zaświadczenie Spółdzielni informujące, iż zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz czy dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta;
 • zaświadczenie Spółdzielni o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie Spółdzielni informujące o numerze działki, na której usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy i numerze księgi wieczystej założonej dla tej działki;
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
 • numer/odpis księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli została założona;
 • dane z dowodów osobistych zbywców i nabywców (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny);

Dokumenty wymagane do zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia: np. akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (wówczas również tytuł prawny spadkodawcy);
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, jeżeli nieruchomość nabyta została tytułem:
  -darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  -dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 • wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta, na terenie której położona jest nieruchomość dotyczące uchwały rady gminy o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
 • dane z dowodów osobistych zbywców i nabywców (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny);