blank

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie Intercyza)

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązują dwa podstawowe typy ustrojów majątkowych: ustrój ustawowy oraz ustroje umowne.

Umowa majątkowa małżeńska reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński. Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami z mocy ustawy powstaje ustawowa wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej prowadzi do wprowadzenia odmiennego, niż ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Małżonkowie mogą zdecydować się na jeden z poniżej wymienionych ustrojów majątkowych:

  • ograniczona wspólność majątkowa,
  • rozszerzona wspólność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Umowa majątkowa zawierana jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, a jej niezachowanie powoduje zgodnie z art. 73 § 2 kc bezwzględną nieważność. Małżonkowie mogą zarówno zmienić treść umowy jak też ją rozwiązać. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest w praktyce coraz bardziej powszechną czynnością dokonywaną przed notariuszami. Charakteryzuje się brakiem majątku wspólnego i występowaniem dwóch majątków osobistych małżonków.

Rozdzielność majątkowa zapewnia każdemu z małżonków samodzielność w zarządzie własnym majątkiem. Najczęściej jest zawierana w sytuacji, gdy małżonkowie lub jeden z nich, prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas każde z nich decyduje o sposobie wykorzystania i inwestowaniu posiadanych środków, a także nie odpowiada za zobowiązanie współmałżonka.

Do sporządzenia umowy rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa wystarczą jedynie dane przyszłych małżonków, a po zawarciu związku małżeńskiego – dane małżonków i odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jeżeli rozdzielność majątkową wprowadzono w czasie trwania małżeństwa, winno się dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, istniejącego dotychczas.

Koszty

Koszty zawarcia rozdzielności majątkowej to 400,00 zł + 23% VAT oraz koszty wypisu za jedną stronę 6,00 zł + 23% VAT.