blank

Testament notarialny

Zgodnie z art. 949 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Z powyższego przepisu wynika zatem, że testament nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, a do jego ważności wystarczy jeżeli spełni powyższe przesłanki – wyjątek stanowi testament zawierający zapis windykacyjny.

W praktyce często osoba mająca sporządzić testament przychodzi do notariusza, ufając że forma aktu notarialnego będzie pewniejsza i bezpieczniejsza, a szansa na podważenie takiego testamentu mniejsza. Bez wątpienia notariusz zadba również o to, aby ostatnia wola była wyrażona w sposób nie budzący niczyjej wątpliwości, w szczególności, gdy chcemy spadkobiercę obciążyć zapisem lub poleceniem.

O zapisie zwykłym mówimy wówczas, gdy spadkodawca chce zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, np. zapis może dotyczyć przekazania określonej osobie jakiejś kwoty pieniędzy lub przedmiotu czy też wypłacenia renty żonie spadkodawcy czy ustanowienia prawa użytkowania części domu.

Osoba, której dotyczy zapis (zapisobierca) może żądać od spadkobiercy wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu i może wystąpić o to z pozwem do sądu.

O poleceniu mówimy wówczas, gdy spadkodawca w testamencie włoży na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np.  polecenie wypłacenia określonej kwoty na rzecz np. fundacji.

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, wykonawca testamentu lub organ państwowy, którego dotyczy polecenie.

Jedyny testament wymagający formy aktu notarialnego to zapis windykacyjny. W testamencie takim spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne oraz ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Należy pamiętać, że testator w każdej chwili może sporządzony przez siebie testament zmienić lub odwołać.  

Maksymalna stawka wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  • testament wynosi 50,00 zł + 23% VAT,
  • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku wynosi 150,00 zł + 23% VAT,
  • testament zawierający zapis windykacyjny wynosi 200,00 zł+ 23% VAT,
  • odwołanie testamentu wynosi 30,00 zł+ 23% VAT.